सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना

2375
views

Savitribai Fule kanya kalyan yojana

सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना –
फक्त एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांसाठी सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना राबविण्यात येत आहे. दिनांक 1 एप्रि॑ल, 2007 पासून ही योजना सुधारीत स्वरुपात लागू करण्यात आली आहे.
(1) सदर योजना फक्त दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांनाच लागू आहे.
(2) जोडप्यास मुलगा नसावा व एक किंवा दोन मुलीनंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली असावी.
(3) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या जोडप्यास व त्यांचे मुलींना खालील प्रकारचा आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या व्यक्तीस मुलींना देय लाभ –
जोडप्यास एक मुलगी असल्यास रुपये 2000/- रोख रुपये 8000/- ची मुलीच्या नावे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र स्वरुपात देण्यात येतात.
जोडप्यास दोन मुली असल्यास रुपये 2000/- रोख रुपये 4000/- ची प्रत्येक मुलीच्या नावे (एकूण 8000/-) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र स्वरुपात देण्यात येतात.


आपली प्रतिक्रिया द्या :
वरील माहिती आपणास कशी वाटली? किंवा आपल्या काही आरोग्य विषयक समस्या, प्रश्न असल्यास आम्हाला कळण्यासाठी येथे क्लिक करा. आमचे तज्ञ डॉक्टर आपल्या विविध प्रश्नांचे निश्चितच समाधान करतील.