जननी सुरक्षा योजनेची माहिती

3431
views

Janani suraksha yojana in Marathi

जननी सुरक्षा योजनेची माहिती –
जननी सुरक्षा योजना केंद्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत 2005-06 या वर्षी सुरु केली आहे. राज्याने शासन निर्णय क्र. JSY2005/670 Prs. Kra.171/ FW 3 dated 26/10/2005 अन्वये या योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली. त्यानुसार प्रथम ग्रामीण भागात ही योजना कार्यान्वित झाली आहे.
शासन निर्णय क्र. JSY 2005/670/ Pra.Kra. 171/ FW dated 14/08/2006 अन्वये ही योजना नागरी भागात नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात अंमलबजावणीस मंजूरी दिली. या योजनेत दारिद्रय रेषेखालील मातांना लाभ देण्यात येतो.
शासन परिपत्रक क्र. JSY/2006/ Pra.Kra.175/FW 3 dated 22/12/2006 अन्वये या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात व शहरी भागातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या गर्भवती मातांनाही आर्थिक लाभ देण्यास मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट –
राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील (मुख्यतः चाळी, झोपडपट्टी व गलिच्छ वस्ती इत्यादी) दारिद्रय रेषेखालील व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणा-या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यु व अर्भक मृत्युचे प्रमाण कमी करणे असे आहे.
लाभार्थी पात्रता –
◦ दारिद्रय रेषेखालील सर्व लाभार्थी
◦ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील सर्व गर्भवती माता (दारिद्रय रेषेखाली नसलेल्या देखील)
◦ सदर लाभार्थी महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करताना कमीत कमी 19 वर्षे असावे.
◦ सदर योजनेचा लाभ 2 जिवंत अपत्यांपर्यंतच देय राहील.

योजनेअंतर्गत लाभार्थीस दिला जाणारा लाभ –
(1) प्रसुती घरी झाली तर रु. 500/- (रुपये पाचशे फक्त) एवढा लाभ लाभार्थींना देय राहतो.
(2) शहरी भागातील रहिवासी लाभार्थीस संस्थेत प्रसुती झाल्यानंतर रु. 600/- प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात येतात.
(3) ग्रामीण भागातील रहिवासी लाभार्थीस संस्थेत प्रसुती झाल्यानंतर रु. 700/- प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात येतात.
(4) सिझेरीयन शस्त्रक्रिया झाल्यास लाभार्थीस रु. 1500/- चा लाभ देण्यात येतो.
वरील लाभ हा धनादेशाद्वारे देण्यात येतो.
उपकेंद्रस्तरावर जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी आरोग्य सेविकांच्या नावे सब-अकाउंट उघडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर अकाऊंट मधून लाभार्थींना लाभ देण्याच्या धनादेशावर स्वाक्षरीचे अधिकार आरोग्य सेविका यांना देण्यात आलेले आहेत.

सेवा केंद्रे –
सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, महानगरपालिका-नगरपालिका रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, शासनमान्य खाजगी रुग्णालये या ठिकाणी योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत् “आशा” कार्यकर्तीने लाभार्थीस आरोग्य संस्थेत प्रसुतीसाठी प्रवृत्त केल्यास आदिवासी व बिगरआदिवासी कार्य क्षेत्रातील “आशा” कार्यकर्तीस अनुक्रमे रु. 600/- व रु. 200/- देय आहे.


आपली प्रतिक्रिया द्या :
वरील माहिती आपणास कशी वाटली? किंवा आपल्या काही आरोग्य विषयक समस्या, प्रश्न असल्यास आम्हाला कळण्यासाठी येथे क्लिक करा. आमचे तज्ञ डॉक्टर आपल्या विविध प्रश्नांचे निश्चितच समाधान करतील.